ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σταυρός ανυψούμενος

Από τον Μέγα Εσπερινό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού: «Σταυρὸς ἀνυψούμενος, τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος, τὸ πάθος τὸ ἄχραντον, ἀνυμνεῖν προτρέπεται κτίσιν ἅπασαν· ἐν αὐτῷ κτεὶνας γάρ, τὸν ἡμᾶς κτείναντα, νεκρωθέντας ἀνεζώωσε, καὶ κατεκάλλυνε, καὶ εἰς οὐρανοὺς πολιτεύεσθαι, ἠξίωσεν ὡς εὔσπλαγχνος, δι᾿ ὑπερβολὴν ἀγαθότητος· ὅθεν γεγηθότες, ὑψώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν αὐτοῦ μεγαλύνωμεν, ἄκραν […]

Τι σημαίνει «Αρχή της Ινδίκτου» (1η Σεπτεμβρίου) ;

Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα την αρχή της Ινδικτιώνος – από την λατινική λέξη “indictio”, η οποία σημαίνει ορισμός – δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από την συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να ορίζουν δια θεσπίσματος για διάστημα δεκαπέντε ετών το ποσόν του ετησίου φόρου, που εισέπρατταν αυτήν την εποχή για […]

Γενικά στοιχεία για τον Ακάθιστο Ύμνο

Η  Ονομασία  Η ονομασία «Ακάθιστος Ύμνος» οφείλεται στο ακόλουθο κείμενο του Συναξαριστή: «ὀρθοστάδην τότε πᾶς ὁ λαός κατά την νύκτα ἐκείνη τόν ὕμνον τῇ τοῦ Λόγου Μητρί ἔμελψαν και ὅτι πᾶσι τοῖς ἄλλοις οἵκοις καθῆσθαι ἐξ ἔθους ἔχοντες, ἐν τοῖς παροῦσι τῆς Θεομήτορος ὀρθοί πάντες ἀκροώμεθα» (τότε όλος ο λαός σε ορθοστασία έψαλε κατά τη […]

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη, ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω• ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι• Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι• Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός. Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ […]

Ο Μεγάλος Κανόνας

Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α΄ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β΄ που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς Μπορούμε να περιγράψουμε το […]

Το Μέγα Απόδειπνο

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχού παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης […]

Το πνεύμα του Τριωδίου

Περιοδικό «Ο Σωτήρ», Τεύχος 2061, 15 Φεβρουαρίου 2013, σελ. 78-79 Η εὐλογημένη περίοδος ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ φθάνει μέχρι τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ὀνομάζεται Τριώδιον. Μέσα στὶς δέκα αὐτὲς ἑβδομάδες ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει ψυχικὰ μὲ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, μὲ […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 5 – Ο άγιος Ιωσήφ

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Ε. Ο Άγιος Ιωσήφ Τεράστια η διαφορά όμως στη σχέση της Παναγίας με το Χριστό, και του Ιωσήφ με το Χριστό. Άλλη η σχέση της Παναγίας μας με τον Κύριο, άλλη η σχέση του Αγίου Ιωσήφ […]

H Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 4 – Η Παναγία

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Δ. Η Παναγία Και βλέπουμε μπροστά στη Γέννηση να δεσπόζει η μορφή της Θεοτόκου. Η Παναγία μας. Η στάση της Παναγίας στο Χριστό μπροστά. Είναι παιδί της, αλλά είναι και Θεός της. Είναι κοντά Του, αλλά […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 3 – Το σημείο, οι ποιμένες και τα άλογα ζώα

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Γ. Το σημείο, οι ποιμένες και τα άλογα ζώα Οι άγγελοι δοξάζουν και χαίρονται. Και έρχονται και λένε : Θα σας δώσουμε ένα σημείο. Τούτο υμίν το σημείο. Θα σας δώσουμε, λένε οι άγγελοι ένα σημείο […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 2 – Ο χρόνος και το αστέρι

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Β. Ο χρόνος και το αστέρι …Βλέπετε, στην εικόνα αυτή συνυπάρχει πάντοτε το θείο και το ανθρώπινο μαζί. Είναι μια σύνθεση γήινων και ουράνιων πραγμάτων. Βλέπεις βράχια, βλέπεις και αγγέλους. Βλέπεις τους ποιμένες, αλλά βλέπεις και […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 1 – Η ικανοποίηση των αισθήσεων

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Α. Η ικανοποίηση των αισθήσεων Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», και όντως ένα πέρασμα είναι η ζωή μας, από το εδώ στο εκεί της Βασιλείας του Θεού. Ένα […]

Ερμηνεία της Γ΄ Στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας

Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης, ημίν τοις υπ’ αυτού γενομένοις εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ώσπερ ην άφθορον, ίνα το θαύμα βλέπομεν, υμνήσωμεν αυτήν βοώντες Ο Χριστός ανέπλασε τον κόσμο μας έδειξε καινούργια κτίση, ο Ίδιος βλάστησε από κοιλία χωρίς σπόρο και διαφύλαξε αυτήν άφθορη και μετά την γεννησή Του. Και βλέπουμε […]

Ερμηνεία της Β’ Στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας

Ηκουσαν οι ποιμένες των Αγγέλων υμνούντων, την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμόντες ως προς ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον, εν τη γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα, ην υμνούντες είπον.  ‘Οταν οι ποιμένες άκουσαν τούς αγγέλους να υμνούν την παρουσία του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπου ως ανθρώπου έτρεξαν στο σπήλαιο να τον δουν. Περίμεναν να δουν ποιμένα […]

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος

Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του, Αυγούστα Πουλχερία το 451 στη Χαλκηδόνα. Αποτελούνταν από 650 επισκόπους και καταπολέμησε τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού, η οποία, με πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, δίδασκε ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη. Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος μετά από μια ταραχώδη […]

Πνεύμα αργολογίας

Μέσα στην ατμόσφαιρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής ακούμε συχνά την εξαίρετη προσευχή του Αγίου Εφραίμ : «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μη μοι δος…». Όταν λέει ο άγιος τη φράση «πνεύμα αργολογίας», κάνει λόγο για την αμαρτία της αργολογίας, η οποία πολλούς ανθρώπους ταλαιπωρεί. Η αργολογία είναι […]

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας

Ο Ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί) είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. Μέσα υπάρχουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 9 – Τα Χριστούγεννα και εμείς

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Θ. Τα Χριστούγεννα και εμείς Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα, έλεγε ένας ασκητής στο Άγιο Όρος, τα έζησα μια φορά που αποκλείστηκα από ο χιόνι και ήμουν τελείως μόνος. Και έφαγα μια κονσέρβα σαρδέλες και λίγο ξερό […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 8 – Η μελαγχολία των εορτών

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Η. Η μελαγχολία των εορτών Τι όμορφη που είναι η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Να την κοιτάμε αυτές τις μέρες, να προβληματιζόμαστε, να εμβαθύνουμε σε αυτήν και να παίρνουμε τα […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 7 – Οι Μάγοι, η επιστήμη και τα δώρα

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Ζ. Οι Μάγοι, η επιστήμη και τα δώρα Και χαίρεται δίπλα όλη η κτίση. Όλη κτίση χαίρεται. Οι μάγοι που προσκυνούνε το νεογέννητο Χριστό. Και αυτοί φυσικά φανερώνουν την επιστήμη της εποχής εκείνης. Την επιστήμη που […]

Η Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 6 – Ο μικρός Κύριος

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… ΣΤ. Ο μικρός Κύριος Κοιτάξτε λίγο αδερφοί μου και τον μικρό Κύριο. Το μικρό Χριστό. Τα σπάργανα του Κυρίου, αν παρατηρήσετε, που τον έχει τυλίξει η Παναγία μας, δεν ζωγραφίζονται ως σπάργανα, ως δηλαδή ρουχαλάκια μικρού […]

Σαρανταλείτουργο…

Στην εκκλησία μας θα τελείται κάθε μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα Θεία Λειτουργία. Το γνωστό Σαρανταλείτουργο… Σαρανταλείτουργο είναι μια σειρά 40 λειτουργιών, κατά τις οποίες μνημονεύονται κάποια ονόματα ζώντων (υπέρ υγείας) ή κεκοιμημένων (νεκρών) υπέρ αναπαύσεως. Κατά τη σαρακοστή των Χριστουγέννων, που κρατάει σαράντα μέρες, πολλά μοναστήρια και κάποιες εκκλησίες των πόλεων συνηθίζουν να κάνουν 40λείτουργα, […]

Ερμηνεία της Δ΄Στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας

Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, και πάντων των εις σε προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής ’Αχραντε, οικήσας εν τη μήτρα σου, και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας. Είσαι το τείχος των παρθένων, Παρθένε Θεοτόκε καθώς και όλων εκείνων που προστρέχουν σε σένα. Είσαι το τείχος που το κατεσκεύασε ο […]

H Εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού – 11 – Παραινέσεις και ευχές

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… ΙA. Παραινέσεις και ευχές Να ευχηθούμε όλοι για όλους. Να περάσουν αυτές οι μέρες με ειρήνη. Να περάσουν με γαλήνη, με ηρεμία, χωρίς καβγάδες. Με θυσίες, με υποχωρήσεις. Συνέχεια τρώμε. Δεν ξέρω αν το εορταστικό φαγητό […]

Η Εικόνα της ΓΕννήσεως του Χριστού – 10 – Τα θαύματα του Χριστού στη ζωή μας

του π. Ανδρέα Κονάνου Απομαγνητοφωνημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα Περάσματα», 19-12-06,  του Ρ/Σ της Ιεράς Μητροπολεως Πειραιώς Προηγούμενο… Ι. Τα θαύματα του Χριστού στη ζωή μας Να δούμε το Χριστό. Να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Να πάμε να τον προσκυνήσουμε. Να πάμε να του εμπιστευτούμε τα προβλήματα μας. Τη ζωή μας, τις […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας -8- Απόλυση

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα   (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.)  Προηγούμενο : Θεία Κοινωνία Απόλυση Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παρα­μείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν, και να μην προδώσουν τη χάρη ούτε να χάσουν τη δωρεά. Ο ιερέας τους καλεί τώρα να ευχαριστήσουν […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας -7- Θεία Κοινωνία

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα   (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.)  Προηγούμενο : Αγία Αναφορά   Θεία Κοινωνία   Σε λίγο ο λειτουργός θα κοινωνήσει ο ίδιος και θα προσκαλέσει και τους πιστούς στα θεία Μυστήρια. Επειδή όμως δεν επιτρέπεται σε όλους ανεξαίρετα η θεία Μετάληψη, ο […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας -6- Αγία Αναφορά

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα   (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.)  Προηγούμενο : Μεγάλη Είσοδος, Σύμβολο της Πίστεως   Αγία Αναφορά  «Στώμεν καλώς’ στώμεν μετά φόβου. Πρόσχωμεν την αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν», προτρέπει πάλι ο ιερέας. Δηλαδή: «Ας σταθούμε γερά σε όσα ομολογήσαμε με το «Πιστεύω…», […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας -5- Μεγάλη Είσοδος, Σύμβολο της πίστεως

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα  (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.) Προηγούμενο :Μικρή Είσοδος, Τρισάγιος Ύμνος, Αναγνώσματα  Μεγάλη Είσοδος  Σε λίγο ο λειτουργός θα προχωρήσει πλέον στη θυσία, και πρέπει τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν, να τοποθετηθούν στην αγία Τράπεζα. Για αυτό έρχεται τώρα στην Πρόθεση, παίρνει […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας -4- Μικρή Είσοδος, Τρισάγιος Ύμνος, Αναγνώσματα

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα  (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.) Προηγούμενο : Δοξολογία, Ειρηνικά, Αντίφωνα Μικρή είσοδος  Την ώρα που ψάλλεται το τρίτο αντίφωνο, γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου με τη συνοδεία λαμπάδων. Το Ευαγγέλιο το κρατάει ο διάκονος ή, αν δεν υπάρχει διάκονος, ο ιερέας. Ενώ […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας – 3 – Δοξολογία, Ειρηνικά, Αντίφωνα

Αγίου Νικολάου Καβάσιλα  (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.) Προηγούμενο : Η Προσκομιδή Δοξολογία  «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος…». Μ’ αυτή τη δοξολογία αρχίζει ο ιερέας τη Λειτουργία. Γιατί και οι ευγνώμονες δούλοι το ίδιο κάνουν όταν παρουσιάζονται στον […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας – 2 – Η Προσκομιδή

 Αγίου Νικολάου Καβάσιλα (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.) Προηγούμενο : Προοίμιο Τα τίμια δώρα Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία, και τα οποία συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν τοποθετούνται από την αρχή στο Θυσιαστήριο για […]

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας – 1 – Προοίμιο

Το παρόν άρθρο είναι το πρώτο μιας σειράς που έχει ως σκοπό την αναλυτικά παρουσίαση και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα (Από τη σειρά των φυλλαδίων «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής.) ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί – του άρτου και […]

Πρωινή προσευχή των Οσίων Πατέρων της Όπτινα

Κύριε, βοήθησέ με ν᾿ ἀντιμετωπίσω με ψυχικὴ γαλήνη ὅλα, ὅσα θὰ μοῦ φέρει ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Βοήθησέ με να παραδοθῶ ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἅγιο θέλημά Σου. Στὴν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καὶ δυνάμωνέ με γιὰ τὸ κάθε τί. Ὅποιες εἰδήσεις κι ἂν λάβω σήμερα, δίδαξέ με να τὶς δεχθῶ με ἠρεμία καὶ μὲ τὴν […]

Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός

Στην καρδιά του Όρθρου, στο πέρασμα μας από το σκοτάδι στο φως, ακούγεται από την Ωραία Πύλη η ιερή προτροπή : «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις τιμώντες μεγαλύνωμεν». Ο Ιερέας στρέφεται και υποκλίνεται στην εικόνα της, γιατί αυτή είναι η μοναδική πύλη από την οποία ανατέλλει το Φως, «το της γνώσεως». Από […]